இடுகைகள்

டிசம்பர், 2014 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

காசு இருக்கறவன் குடிச்சா தப்பில்லையா ?

நான் செத்தால் யாரெல்லாம் வருவார்கள்

ஊடறுப்பில் இடமில்லை