அடக்கம் அன்பையும் உய்க்கும்ஒவ்வொரு ஆணும்
ஒரு பெண்ணிடம் அடங்கிப் போக விழைவான்.
ஒவ்வொரு பெண்ணும்
ஒரு ஆணிடம் அடங்கிப் போக விழைவாள்.
அன்னார் இருவரும்
பரஸ்பரம் அடங்கி
ஓருணர்வில் நிறைவது
காதல்.

- மதி

படம் : நன்றி - ttstam

கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

தொடர்ந்து வாசிக்க..