நகர்ப்புறப் புனிதம்


மின்சார ரயிலில்
கஷ்டப்பட்டுப் பிடித்த இருக்கையை
கால் தளர்ந்த பாட்டி ஒருத்திக்குக்
கொடுத்து விடுவதை விட
கடினமானதும்
புனிதமானதுமான
முடிவு
கொஞ்சம் கூச்சத்தோடு ஆசைப்படும்
குழந்தைச் சிறுமிக்கு
ஜன்னல் சீட்டை
விட்டுத் தருதல்!

- மதி

படம் : நன்றி - ஜேம்ஸ்

கருத்துகள்

தொடர்ந்து வாசிக்க..